Cẩm Nang

Tính Năng Điêu Văn Trang Bị

28-02-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Trang bị không tự nhiên mà có sức mạnh. Bằng hữu sẽ phải mất nhiều thời gian, công sức để cường hóa, bồi dưỡng, khảm nạm, chạm khắc để sở hữu kỳ trân dị bảo hỗ trợ thêm uy lực võ công của mình.

1. Giới Thiệu Điêu Văn

Điêu văn trang bị là dòng màu đỏ được khắc vào các trang bị nhằm cộng thêm một lượng thuộc tính mà điêu văn đó mang lại (thể lực/trí lực/thân pháp/cường lực/nội lực/giảm kháng/thuộc tính tấn công/kháng).

Màu Sắc Điêu Văn

-Màu Đỏ: tăng các loại thuộc tính cơ bản cho nhân vật (Cường lực, Nội lực, Thể lực, Trí lực, Thân pháp).

-Màu Vàng: tăng các loại thuộc tính tấn công (Băng công, Hỏa công, Huyền công, Độc công).

-Màu Xanh Lá (Lục): các loại kháng (Kháng Băng, Kháng Hỏa, Kháng Huyền, Kháng Độc).

-Màu Tím: các loại giảm kháng (Giảm Kháng Băng, Giảm Kháng Hỏa, Giảm Kháng Huyền, Giảm Kháng Độc).

-Màu Xanh Lam: các loại phụ trợ và chỉ khắc được vào hạng liên (Vong Vô, Ngự Kình, Bạo Nộ, Minh Tưởng).

2. NPC liên quan tính năng Điêu Văn Trang Bị

NPC Điêu Văn Đại Sư Trương Hàng Long, hiện đang ẩn cư tại [320; 311] Lạc Dương.

3. Nguyên Liệu

4. Thao Tác Điêu Văn

4.1 Hợp Thành Điêu Văn

-Đọc thông tin ghi trên mẫu điêu văn cần hợp thành để xem cần bao nhiêu

-Sau khi đủ số lượng nguyên liệu thì tiến hành hợp thành Mẫu điêu văn + Đan thanh + Hoàng chỉ để trở thành điêu văn hoàn chỉnh tại NPC Trương Hàng Long - Lạc Dương (317, 314).

-Thành công nhận được Điêu Văn cấp 1

4.2 Khắc Điêu Văn

-Sau khi có điêu văn rồi ta tiến hành khắc điêu văn bằng cách dùng vật phẩm Điêu Văn Thực Khắc Dung Tễ

-Chọn dòng Tạc khắc Điêu Văn tại NPC Trương Hàng Long.

4.3 Cường Hóa Điêu Văn

-Để cường hóa điêu văn cần tiêu hao vật phẩm Kim Tàm Ti. Tại NPC Trương Hàng Long ta chọn Cường Hóa Điêu Văn.

4.4 Tháo Điêu Văn

- Cần nguyên liệu Dung Kim Phấn.

-Chọn dòng Dỡ Bỏ Điêu Văn tại NPC Trương Hàng Long.

❤ Thiên Long Hồi Ức Kính Bút ❤