Cẩm Nang

Thuộc tính Xuyên Thích và Giảm Xuyên Thích

09-04-2024 | tlbbpc, tlbbonline, tlbbprivate

Cường Hóa là quá trình giúp trang bị gia tăng chỉ số căn bản vốn có. Tương truyền chỉ số căn bản càng cao thì trang bị càng phát huy sức mạnh một cách cao nhất.

Sau bản cập nhật mới nhất của Thiên Long Hồi Ức thì giới hạn cường hóa sẽ được nâng lên cấp 30. Đồng thời khi tăng cấp cường hóa trang bị thì nhân vật sẽ nhận được thêm thuộc tính Xuyên Thích và Giảm Xuyên Thích.

-Sát thương Xuyên Thích: là sát thương chuẩn được tăng thêm khi cường hóa các trang bị Vũ Khí, Ám Khí, Hộ Uyển, Hạng Liên, Hộ Phù, Giới Chỉ. Sát thương Xuyên Thích không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính nội thủ, ngoại thủ hay kháng tính của mục tiêu mà chỉ bị ảnh hưởng bởi thuộc tính miễn giảm Xuyên Thích.

-Giảm Xuyên Thích: là thuộc tính nhận được khi cường hóa các trang bị Y Phục, Mạo Tử, Hộ Kiên, Hộ Thủ, Yêu Đái, Hài Tử. Thuộc tính miễn giảm Xuyên Thích sẽ ảnh hưởng tới sát thương Xuyên Thích.

Để tăng cấp cường hóa trang bị +9 trở lên, các bạn cần sử dụng Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa và tới gặp NPC Phong Hồ Tử ở [210;159] Lạc Dương, Đại Tông Sư Âu Dã Tử ở [266;140] Tô Châu để tiến hành cường hóa

 

Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa

 

NPC Âu Dã Tử